Algemeen

Welkom op https://www.theakkermansiacompany.com/ (deze ‘Website’)! Deze Website wordt beheerd door The Akkermansia CompanyTM, met maatschappelijke zetel te Watson & Crick Hill, Rue Granbonpré, 11/H 1435 Mont-Saint-Guibert, België en ondernemingsnummer 0664.529.083 (‘Akkermansia’). Door deze Website te openen en erop te surfen, gaat u akkoord met onderhavige algemene voorwaarden. Deze Website wordt beheerd en gecontroleerd vanuit België en wordt beheerst door het Belgische recht. Als u niet gehouden wil worden aan de onderhavige algemene voorwaarden of die niet wil naleven, moet u deze Website onmiddellijk verlaten. Bij elke actie op deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden en de rechten die eruit voortvloeien.
De informatie en materialen op elke pagina van deze Website (de ‘Informatie’) werden tot stand gebracht om algemene informatie over de activiteiten van The Akkermansia CompanyTM te verstrekken. Sommige Informatie kan betrekking hebben op medische aandoeningen, gezondheidsaandoeningen of problemen met fitheid, preventie en behandeling. Die Informatie wordt louter ter informatie verstrekt. De Informatie op deze Website is geen medisch advies, vervangt een dergelijk advies niet en dient niet om gelijk welk product van The Akkermansia CompanyTM te promoten. Gebruik de Informatie niet om een gezondheids- of fitheidsprobleem of een ziekte vast te stellen. The Akkermansia CompanyTM verbiedt het om de Informatie op die manier te gebruiken. Als u een medische aandoening heeft, moet u contact opnemen met uw arts of medisch adviseur. The Akkermansia CompanyTM stelt geen persoonlijke medische diagnoses en verstrekt geen patiëntspecifiek advies. Voor volledig medisch advies moet u altijd uw behandelende arts raadplegen. Deze Website bevat ook informatie over producten die in meerdere landen geregistreerd staan en gewoonlijk verkrijgbaar zijn op advies van een medisch arts of zorgprofessional. Het is mogelijk dat deze producten niet in alle landen verkrijgbaar zijn, of dat ze door een regelgevende overheidsinstantie zijn goedgekeurd of vrijgegeven voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties, doseringen en beperkingen in verschillende landen. Ook handelsmerken kunnen verschillen per land.
De informatie op deze Website wordt louter verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel The Akkermansia CompanyTM alle redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat de Informatie op deze Website accuraat en actueel is, kan The Akkermansia CompanyTM niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of hiaten in de inhoud op deze Website. Alle informatie wordt verstrekt zonder enige garantie. Het is bijgevolg aan de bezoekers van de website om de informatie zorgvuldig te beoordelen. The Akkermansia CompanyTM garandeert geenszins dat de Informatie op deze website volledig of accuraat is en geeft ook geen garanties over de manier waarop de informatie kan worden gebruikt. The Akkermansia CompanyTM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade, gevolgschade, schadevergoedingen of andere vormen van schade door het gebruik van, het vertrouwen op, de toegang tot, of het niet kunnen gebruiken van deze Informatie, of door wijzigingen die de The Akkermansia CompanyTM op gelijk welk moment aan de inhoud van deze Website aanbrengt. Geen enkele Informatie op deze Website vormt een uitnodiging of aanbod om te beleggen of anderszins te handelen in aandelen of andere effecten van The Akkermansia CompanyTM.
Tenzij anders vermeld, zijn alle auteursrechten op de Informatie eigendom van The Akkermansia CompanyTM. Alle rechten op de Informatie zijn voorbehouden. U mag onbelemmerd surfen op de Website, maar u mag Informatie op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten en afbeeldingen, enkel bekijken, downloaden of gebruiken voor persoonlijke doeleinden. U mag dat bovendien enkel doen op voorwaarde dat u elke copyrightvermelding en elke andere vermelding van eigendomsrechten in de Informatie die u downloadt van deze Website behoudt en overneemt. U mag de Informatie op geen enkele manier voor andere doeleinden verspreiden, aanpassen, overdragen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van The Akkermansia CompanyTM. Tenzij u de hierboven vermelde beperkte toestemming heeft gekregen, heeft u geen licentie voor of recht op de Informatie op deze Website of de eigendomsrechten van The Akkermansia CompanyTM of derden.
U moet ervan uitgaan dat alle productnamen op deze Website, ongeacht of ze in hoofdletters geschreven staan of een handelsmerkteken hebben, handelsmerken zijn waarvan The Akkermansia CompanyTM de eigenaar is of waarvoor The Akkermansia CompanyTM een licentie heeft verkregen. De Website kan ook patenten, vertrouwelijke informatie, technologieën, producten, processen of andere zaken bevatten waarop The Akkermansia CompanyTM en/of andere partijen eigendomsrechten hebben of ernaar verwijzen. Er wordt u bij deze geen licentie voor of rechten op die handelsmerken, patenten, domeinnamen, technologieën, producten, processen en andere Informatie of rechten waarvan The Akkermansia CompanyTM en/of derden eigenaar zijn verstrekt of toegekend. U mag de handelsmerken van The Akkermansia CompanyTM of mogelijk verwarrende variaties ervan niet in de domeinnaam van uw website gebruiken. Dat helpt te voorkomen dat internetgebruikers verward raken over de vraag of u of The Akkermansia CompanyTM de bron achter de Website is.
Deze Website bevat links naar pagina’s of websites van derden. The Akkermansia CompanyTM doet geen uitspraken over en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het materiaal of de informatie die u terugvindt op die pagina’s of websites.
Andere websites mogen geen link naar deze Website toevoegen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van The Akkermansia CompanyTM , tenzij de internetgebruiker enkel en alleen naar de homepagina van deze Website wordt gebracht. In dat geval moet deze Website worden geopend in een apart pop-upvenster en moet de volledige domeinnaam van The Akkermansia CompanyTM worden gebruikt. De bezoeker moet ook een pop-up te zien krijgen met daarin de melding dat hij/zij wordt doorverwezen naar een website van een derde.
The Akkermansia CompanyTM garandeert niet dat de Website op elk moment toegankelijk is of dat de Website of server waarop de Website gehost wordt geen virussen of andere schadelijke elementen bevat. U en niet The Akkermansia CompanyTM staat in voor alle kosten die nodig zijn voor het onderhouden, herstellen of corrigeren van uw hardware, software of informatie, ook indien die werken nodig zijn vanwege een dergelijk virus of schadelijk element.
The Akkermansia CompanyTM mag deze algemene voorwaarden op elk moment aanpassen door deze pagina te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend. Het is bijgevolg aangeraden deze pagina regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de geldende algemene voorwaarden die u moet naleven.